Raadsbesluit Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gebied Kersenweide Odijk ter inzage

02-10-2021
771 keer bekeken

Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bunnik percelen, gelegen in het gebied Kersenweide (Odijk-West) te Odijk, aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26, van toepassing is.

Het hiervoor bedoelde besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 2 oktober 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open gedurende zes weken na dagtekening van het gemeenteblad waarin de aanwijzing met de daarbij behorende stukken bekend is gemaakt. Indien u bezwaar heeft ingediend kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Uw bezwaar kunt u tot uiterlijk 12 november 2021 richten aan de gemeenteraad van de gemeente Bunnik, Postbus 5, 3980 CA te Bunnik. Het bezwaar moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  1. De naam en het adres van de indiener;
  2. De dagtekening;
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. De gronden van bezwaar.

Het besluit tot aanwijzing met bijbehorende stukken ligt ook ter inzage in het gemeentehuis te Bunnik, waar u tijdens openingsuren terecht kunt.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen