Planning

Om te komen tot de ontwikkeling van Kersenweide is een aantal stappen en plannen nodig. Op bijgaande routekaart is de planning visueel weergegeven.

In de tekst onder de routekaart leest u meer over alle genomen en te nemen stappen.

Aangepaste routekaart 2024

2020/2021: Integraal Programma van eisen (IPvE)

In het IPvE zijn uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Kersenweide beschreven. De wensen en behoeften van de partijen en bewoners zijn hierin meegenomen. De gemeenteraad was nauw betrokken bij het bepalen van de randvoorwaarden. Op 16 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het IPvE en daar via moties en amendementen nog een aantal zaken aan toegevoegd. Download het IPvE hier (PDF, 6,24 MB).

2021/2022: Integrale gebiedsvisie (Ontwikkelingsvisie)

In de gebiedsvisie zijn afspraken over voorwaarden en samenwerking met grondeigenaren en belanghebbende marktpartijen opgenomen. De gebiedsvisie is op 10 maart 2022 in de raad vastgesteld. Download de gebiedsvisie hier (PDF, 65 MB).

2023: Integraal Plan (Masterplan)

Het masterplan is een samenhangend geheel van juridische, financiële, ruimtelijke en kwalitatieve plannen voor het project Kersenweide. Hierin komen alle aspecten samen. Het masterplan is in juni 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. 

2023: Samenwerkingsovereenkomst

Nu het Masterplan is vastgesteld wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de zeven ontwikkelaars. In deze overeenkomst worden nadere afspraken over de uitvoering van het Masterplan vastgelegd.

2024: Uitwerking deelplannen

Hierin komen de projectdefiniëring, ontwerp en voorbereiding van de uitvoering aan de orde.

2024 - 2025: Realisatie deelplannen

Uitvoering van de deelplannen.

 

Plan van Aanpak Intentieverklaring marktpartijen Integraal Programma van Eisen Gebiedsvisie Binnenkort: masterplan Raamovereenkomst Bewonersbijeenkomsten

Cookie-instellingen