Collegebesluit Wvg 'Zuidelijke ontsluiting Kersenweide' ter inzage

12-05-2022
1185 keer bekeken

De inzagetermijn is verlopen. Alle stukken lagen van 19 mei 2022 t/m 15 juni 2022 ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 10 mei 2022 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied

De gronden zijn gelegen in het plangebied dat plaatselijk bekend is als ‘Zuidelijke ontsluiting Kersenweide’ te Odijk en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het gemeenteblad, te weten 12 mei 2022.

Ter inzagelegging

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevat­ten­de de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 19 mei 2022 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Odijk, gedurende 4 weken (tot en met 15 juni).

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Bunnik te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen tegen voorgenomen besluit gemeenteraad

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 juni 2022 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Bunnik, onder vermelding van zaaknummer 1168671, Postbus 5, 3980 CA te Bunnik. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij mevrouw C. (Charlotte) Dijksman, verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Project Kersenweide, bereikbaar op telefoon­nummer 030 659 48 48.

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht college

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het gemeenteblad, bij het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Bunnik tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, onder vermelding van zaaknummer 1168671, Postbus 5, 3980 CA te Bunnik, en dient uiterlijk 29 juni 2022 te zijn ontvangen.

Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Dijksman tijdens kantooruren van 08:30 uur tot en met 16:30 uur via telefoonnummer 030 659 48 48.

 

 

Odijk, 11 mei 2022
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik

 

 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen